Stadgar


Stadgar för ideella Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks Vänner
Gällande från den 19 maj 2022

§1 Ändamål
Föreningen, vars namn är “Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks Vänner”, har till ändamål att främja intresset för isbrytaren “Sankt Erik”, att stödja dess verksamhet som museifartyg, att utgöra en samlingspunkt för isbrytarpersonal samt att stärka intresset för vintersjöfart, isbryteriverksamhet och marin ångdrift samt forskning inom dessa områden.

§2 Medlemskap
Varje person, fysisk eller juridisk, som intresserar sig för föreningens uppgifter och är villig att värka enligt dessa stadgar kan ansöka om medlemskap. Ansökan om medlemskap beviljas eller avslås av styrelsen.

§3 Kallad medlem
Styrelsen kan till medlem i föreningen inbjuda person som styrelsen anser kan gagna föreningens verksamhet.

§4 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§5 Föreningens styrelse
Styrelsen består av ordförande samt två till sju ledamöter jämte högst tre suppleanter, samtliga valda på ordinarie årsmöte för en tid av två år räknat från årsmöte till årsmöte. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Styrelsen väljer inom sig eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Utöver vad som nu sagts äger fartygsägaren rätt att utse en styrelseledamot.

§6 Styrelsesammanträden, beslutsföret m.m.
Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter och sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för ordföranden, av vice ordföranden om sådan utsetts. Ordföranden ska tillse att sammanträden hålls när så behövs. För beslutsföret krävs att minst tre ledamöter deltar i ett ärendes behandling. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av minst en styrelseledamot. Föreningens egendom ska hållas avskiljd från annan egendom.

§7 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§8 Revision
För gransking av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses på ordinarie årsmöte för kommande kalenderår minst en revisor och en revisorssuppleant. Senast 15 februari varje år ska styrelsen genom kassaförvaltaren till revisorn överlämna gångna verksamhetsårets räkenskaper.Revisorns granskning ska vara avslutad och revisionsberättelse överlämnad till styrelsen före utgången av mars månad.

§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

§10 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter och eventuella övriga avgifter för kommande verksamhetsår fastställs av ordinarie årsmöte. Av styrelsen inbjuden ständig medlem är befriad från medlemsavgift. Medlem som för två på varandra följande verksamhetsår inte betalat sin medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§11 Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad. Extra möte kan vid behov utlysas av styrelsen. Kallelse till alla möten sker i första hand med personlig kallelse med e-post. Kallelse kan även sändas med brev via posten. Kallelsen ska ske senast fjorton dagar före mötet.Föreningsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid hans frånvaro vise ordföranden. Över förhandlingarna ska föras protokoll som ska undertecknas av mötesordföranden och två justeringsmän.

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

 1. Årsmötets öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för senaste verksamhetsåret
 5. Revisionsberättelsen
 6. Bokslutet fastställs av mötet
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Mötet fastställer medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
 9. Antalet styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
 11. Val av revisor samt revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Motioner, samt frågor som styrelsen vill ta upp. Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.
 14. Mötet avslutas

§12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar utom §1 fattas på föreningsmöte och ska

§13 Ändring av föreningens ändamål samt upplösning av föreningen
Beslut om ändring av §1 i dessa stadgar eller om upplösning av föreningen kan endast fattas på två på varandra följande möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av närvarande medlemmar biträda beslutet. Sådant förslag ska för att kunna behandlas vid mötet vara redovisat i kallelsen till mötet.

Upplöses föreningen ska dess behållna egendom överlämnas till främjande av ångfarten till sjöss.

————————————————————–

Stadgarna som pdf-fil